قهوه‌های تک خاستگاه

Black Series: خیره کننده؛ قهوه‌هایی با امتیاز ۹۰+

Red Series: عالی؛ قهوه‌هایی با امتیاز ۸۵+

White Series: خیلی خوب؛ قهوه‌هایی با امتیاز ۸۰+